Σκαρμούτσος Δημήτρης

Σχολή Οδηγών

D1 Κατηγορία

Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας οδήγησης είναι το 21ο έτος, συμπληρωμένο.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.

 Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση  για το μόνιμο της κατοικίας.(Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).
 • Αίτηση εκτύπωσης της νέας άδειας οδήγησης(Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).
 • Παράβολο δημόσιου ταμείου των 108,15 €.
 • Παράβολο δημόσιου ταμείου των 50 €.
 • Παράβολο δημόσιου ταμείου για την κάθε εξέταση (θεωρητική ή πρακτική) των 20 € για Π.Ε.Ι.(η απόκτηση Π.Ε.Ι. είναι υποχρεωτική από 10/9/2008 βάσει του Π.Δ.74/2008)
 • Παράβολο 30 €  από Δημόσιο Ταμείο για έκδοση νέου διπλώματος.
 • Παράβολο δημόσιου ταμείου για τον προγραμματισμό κάθε εξέτασης των 10 € (θεωρητικής ή πρακτικής) για D1.
 • Πιστοποιητικά Ιατρών Οφθαλμίατρου & Παθολόγου
 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.(Προσοχή χωρίς γυαλιά)
 • Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης (τουλάχιστον Β' αυτοκινήτου).

 

 

 

 

 

Find us on Facebook