Σκαρμούτσος Δημήτρης

Σχολή Οδηγών

DE Κατηγορία

Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας οδήγησης είναι το 24ο έτος, συμπληρωμένο.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.

 Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας.(Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).
  • Αίτηση εκτύπωσης της νέας άδειας οδήγησης (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).
  • Παράβολο δημόσιου ταμείου των 108,15 €.
  • Παράβολο δημόσιου ταμείου για την έκδοση της νέας άδειας οδήγησης των 30 €.
  • Παράβολο δημόσιου ταμείου για τον προγραμματισμό κάθε εξέτασης των 10 € (πρακτικής)
  • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης ( D Λεωφορείου).

 

 

 

 

 

 

 

 

Find us on Facebook